HOME   INFO   FISC MEMO    CONTACT   LNKS

 

Fiscale memo 2013

Aanslagjaar 2013 - Inkomsten 2012

 


                             

                                           1. Het indienen van een aangifte

 


  Inzake ... Uiterste datum
Inkomstenbelastingen
Personenbelasting (PB) - aanslagjaar 2013/inkomsten 2012 - Papieren versie 26/06/2013
 
Personenbelasting (PB) - aanslagjaar 2013/inkomsten 2012
ingediend met behulp van het systeem tax-on-web
17/07/2013
Personenbelasting (PB) - aanslagjaar 2013/inkomsten 2012 via een accountant, belastingconsulent of boekhouder-fiscalist waarvoor u een volmacht hebt gegeven voor Tax-on-web. (zie contact) 31/10/2013
Belasting van niet-inwoners natuurlijke personen (BNI/nat.pers.) -
aanslagjaar 2013/inkomsten 2012

zie art. 308 en
309 WIB 92

zie BIZTAX

Vennootschapsbelasting (Ven.B.)

als het boekjaar op 31.12.2012 werd afgesloten

Uiterste indieningsdatum van de aangiften via BIZTAX

als het boekjaar op een andere datum werd afgesloten

 

Rechtspersonenbelasting (RPB) en
Belasting van niet-inwoners vennootschappen en rechtspersonen (BNI/ven.):

als het boekjaar op 31.12.2012 of op 31.01.2013 werd afgesloten

als het boekjaar op een andere datum werd afgesloten

 

"

"

zie artikel 310 CIR 92

zie BIZTAX


"
zie BIZTAX

nader te bepalen

Belasting over de toegevoegde waarde (BTW)
Handelingen van het jaar 2013

TrimestriŽle aangiften
1ste kwartaal 2013 22.04.2013
2de kwartaal 2013 09.08.2013(*)
3de kwartaal 2012 21.10.2013
4de kwartaal 2012 20.01.2014
 
Maandelijkse aangiften
januari 2013 20.02.2013
februari 2013 20.03.2013
maart 2013 22.04.2013
april 2013 21.05.2013
mei 2013 20.06.2013
juni 2013 09.08.2013(*)
juli 2013 10.09.2013(*)
augustus 2013 20.09.2013
september 2013 21.10.2013
oktober 2013 20.11.2013
november 2013 20.12.2013
december 2013 20.01.2014

Klanten BTW listing

(*) Mits de toekenning van de mogelijkheid van indiening door de Minister     van Financiën, via een persbericht

 

29.03.2013
2. De betalingen aan de staat

  Inzake ... Uiterstedatum
Inkomstenbelastingen

Voorafbetalingen
(aanslagjaar 2014 - inkomsten 2013)


De gehuwde of wettelijk samenwonende privé-personen die voorafbetalingen doen vinden zeer belangrijke informatie op de pagina waar zij het Officieel bericht kunnen downloaden.

10.04.2013
10.07.2013
10.10.2013
20.12.2013
Ingekohierd bedrag ingevolge het indienen van de aangifte (PB, BNI/nat.pers., Ven.B., RPB, BNI/ven.) Datum op aanslagbiljet
Belasting over de toegevoegde waarde (BTW)
TrimestriŽle aangiften - betalingen voor het ...
1ste kwartaal 2013
- 1ste voorschot 20.02.2013
- 2de voorschot 20.03.2013
- saldo in functie van de aangifte 22.04.2013
2de kwartaal 2013
- 1ste voorschot 21.05.2013
- 2de voorschot 20.06.2013
- saldo in functie van de aangifte 22.07.2013
3de kwartaal 2013
- 1ste voorschot 20.08.2013
- 2de voorschot 20.09.2013
- saldo in functie van de aangifte 20.10.2013
4de kwartaal 2013
- 1ste voorschot 20.11.2013
- 2de voorschot 20.12.2013
- saldo in functie van de aangifte 20.01.2014
Maandelijkse aangiften - betalingen voor ...
januari 2013 20.02.2013
februari 2013 20.03.2013
maart 2013 22.04.2013
april 2013 21.05.2013
mei 2013 20.06.2013
juni 2013 22.07.2013
juli 2013 20.08.2013
augustus 2013 20.09.2013
september 2013 21.10.2013
oktober 2013 20.11.2013
november 2013 20.12.2013
december 2013
- voorschot op handelingen van de maand december 24.12.2013
-

saldo in functie van de aangifte

opmerking:

Met "uiterste datum" wordt bedoeld de datum waarop de verschuldige bedragen op de rekening van de ontvanger dienen overgedragen te zijn

Wacht bijgevolg niet tot de uiterste betaaldatum om uw betalingsorder door te geven (overschrijving via bank of post) omdat er steeds een aantal dagen kunnen verlopen tussen de opdracht tot betaling en de effectieve uitvoering ervan.

20.01.2014
                                          
  Inzake ... Uiterstedatum
Bedrijsvoorheffing (BV)
TrimestriŽle aangiften - betalingen voor het ...
1ste kwartaal 2013 15.04.2013
(maandag)
2de kwartaal 2013 15.07.2013
(maandag)
3de kwartaal 2013 15.10.2013
(dinsdag)

4de kwartaal 2013

 

- voorschot voor de maanden oktober en december


Bovendien moet uiterlijk op 14 december 2013 een voorschot op de bedrijfsvoorheffing van het vierde trimester betaald worden. Dat voorschot is gelijk aan de werkelijk verschuldigde bedrijfsvoorheffing voor de maanden oktober en november van het lopende jaar.

13.12.2013
(vrijdag)
- Saldo van het 4 de kwartaal 15.01.2014
(woensdag)
Maandelijkse aangiften - betalingen voor ...
januari 2013 15.02.2013
februari 2013 15.03.2013
maart 2013 15.04.2013
april 2013 15.05.2013
mei 2013 14.06.2013
juni 2013 15.07.2013
juli 2013 15.08.2013
augustus 2013 13.09.2013
september 2013 15.10.2013
oktober 2013 15.11.2013
november 2013 13.12.2013
december 2013
- - voorschot voor de 15 eerste dagen van de maand december 24.12.2013
-

- saldo voor de 15 laatste dagen van de maand december

 

15.01.2014

3. De terugbetaling
Wanneer zal u uw terugbetaling inzake directe belastingen ontvangen?
Op het einde van de tweede maand die volgt op:
- de datum van uitvoerbaarverklaring van het kohier die op het aanslagbiljet wordt vermeld;
- de datum van de beslissing die u een ontheffing van belasting (dit wil zeggen een vermindering) toekent.
Over het algemeen wordt deze termijn verlengd wanneer de terugbetaling onder andere gevestigd is ten gunste van een nalatenschap, een onverdeeldheid, feitelijk gescheiden of recent van tafel en bed gescheiden of echtgescheiden echtgenoten of een in het buitenland gevestigde persoon.


  Wanneer zal u uw terugbetaling inzake BTW ontvangen?

Voorafgaande opmerkingen:
In dit kader kan er niet ingegaan worden op de regels van toepassing inzake teruggaven van BTW andere dan deze ingevolge periodieke BTW-aangiften.
 
Indien u niet uitdrukkelijk de teruggave vraagt van uw creditsaldo door het aankruisen van het gepaste vakje van uw aangifte,
indien u, alhoewel u uitdrukkelijk de teruggave heeft gevraagd, niet voldoet aan de terugbetalingsvoorwaarden (vereiste minima worden niet bereikt, niet voldoen aan de aangifteverplichtingen, ...),
indien u geen rekeningnummer heeft meegedeeld aan de Administratie
wordt uw creditsaldo automatisch overgedragen naar de volgende aangifteperiode.

 

   Het ogenblik van de teruggave hangt af van de volgende voorwaarden:

U dient uw aangifte trimestrieel in
Na de indiening van uw aangifte ... vertoont uw rekening-courant ... Op uitdrukkelijk verzoek wordt dit creditsaldo ...
voor de 4de trimester van een burgerlijk jaar een creditsaldo van minimum 245 EUR. u terugbetaald ten laatste op 31 maart van het volgende burgerlijk jaar.
voor de 1ste, 2de of 3de trimester van een burgerlijk jaar een creditsaldo van minimum 615 EUR. u terugbetaald ten laatste op:
30 juni (aangifte van de 1ste trimester),
30 september (aangifte van de 2de trimester),
of 31 december (aangifte van de 3de trimester)
van hetzelfde burgerlijk jaar.

 

U dient uw aangifte maandelijks in
Na de indiening van uw aangifte ... vertoont uw rekening-courant ... Op uitdrukkelijk verzoek wordt dit creditsaldo ...

Normaal regime

voor de maand december van een burgerlijk jaar een creditsaldo van minimum 245 EUR. u terugbetaald ten laatste op 31 maart van het volgende burgerlijk jaar.
voor de maanden maart, juni of september van een burgerlijk jaar een creditsaldo van minimum 1.485 EUR. u terugbetaald ten laatste op:
30 juni (aangifte voor de maand maart),
30 september (aangifte voor de maand juni),
of 31 december (aangifte voor de maand september)
van hetzelfde burgerlijk jaar.

Speciaal regime

Betreft hoofdzakelijk de ondernemingen waarvan de uitgaande handelingen grotendeels zijn vrijgesteld in toepassing van de artikels 39 tot 42 van het BTW-Wetboek.

Vereist de toelating verleend door het hoofd van het BTW-controlekantoor en het voldoen van zekere voorwaarden.

voor gelijk welke maand van het burgerlijk jaar een creditsaldo van minimum 245 EUR. u terugbetaald ten laatste op het einde van de 2de maand volgend op de aangifteperiode.

  Kunt u uw terugbetaling vlugger krijgen?

Neen. De talrijke werkzaamheden te verrichten in het kader van de vereffening van terugbetalingen staan geen inkorting van de voornoemde termijnen toe.


 Hoe gebeurt de teruggave?

Inzake directe belastingen zal de teruggave uitgevoerd worden:
- ofwel per postassignatie,
- ofwel door overschrijving op uw financiŽle rekening.

 

 
Inzake BTW zal de teruggave uitgevoerd worden door overschrijving op de financiŽle rekening die u aan de Administratie hebt meegedeeld of meedeelt op volgende wijze
- Bij aanvang activiteit vult u uw rekeningnummer en overige gegevens in op het formulier 604A (Aanvraag tot identificatie voor btw-doeleinden bij aanvang van een activiteit).
- Indien het rekeningnummer nadien wijzigt of indien u niet van bij de aanvang van uw activiteit een rekeningnummer hebt opgegeven, dan vult u uw rekeningnummer in op een formulier 604B (Aangifte tot wijziging van een identificatie).
- Deze formulieren zijn verkrijgbaar in uw lokaal btw-controlekantoor of kunnen worden gedownload via www.myminfin.be (met of zonder authentificatie – tabblad “Gegevens en documenten” – vervolgens tabblad “Formulieren).
-  
 

 


Als u een fiscale schuld verschuldigd blijft ...

Als u recht hebt op een teruggave inzake directe belastingen of BTW maar u hebt eveneens een openstaande fiscale schuld dan verkrijgt u over het algemeen uw teruggave niet (of u krijgt slechts een gedeelte ervan).
De betrokken ontvangers zullen van uw teruggave het bedrag nodig om uw fiscale schuld te voldoen afhouden.
U zal in kennis gesteld worden van deze afhouding.

 

www.serbruyns.com

Bron : Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit en Administratie van de invordering                                     home  -info - contact - links - fisc memo -